شماره 19 (کلام اسلامي) ـ سال ششم، شماره دوم، تابستان 1390