دين و اقبال فطري به آن در نگاه صدرالمتألهين شيرازي / ابراهيم نوئي

چکيده

صدرالدين شيرازي بارها در مقام تعريف دين برآمده است. البته هر بار با رويکردي به دين نگريسته است که تنها با نگاهي جامع به آنها  مي‌توان مقصود وي از دين را باز شناخت. او در زمينه اقبال انسان‌ها به دين ، بر انطباق دين با فطرت کمال‌طلب و خواهان سعادت مطلق انسان توجه مي‌کند و افزون بر تصريح به فطري بودن آموزه‌هاي مختلف ديني، به ارائه تنبيه در اين راستا نيز روي آورده است. در نوشتار پيش‌رو بعد از تبيين و تحليل هويت دين در نگاه اين فيلسوف مسلمان، به تبيين نگاه وي در باب گرايش فطري انسان‌ها به دين پرداخته خواهد شد.

کليدواژه‌ها

دين، ايمان، اسلام، فطرت، صدرالمتألهين شيرازي.