شماره 27 (كلام اسلامي) ـ سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1392