بررسي شرايط ادراك حضوري شيء مادي از نظر سهروردي / رضا قاسميان مزار

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 745 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 740 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

علم حضوري به امر مادي از نظر سهروردي مانند علم حضوري به مجردات است؛ با اين تفاوت که علم حضوري به امر مادي در گرو شرايطي است که تا آن شرايط محقق نگردد علم حضوري نيز به ماده تعلق نخواهد گرفت. اين شرايط عبارت‌اند از: 1. احاطه عالم به معلوم؛ 2. غايب‌نبودن شيء مادي از نفس؛ 3..سالم بودن عضو ادراکي حسي؛ 4. قابليت معلوم واقع شدن امر مادي؛ 5. نبودن حجاب ميان قوه مدرکه و شيء مادي.

شرايط بالا تنها در علم به ماديات ضروري است ولي در علم نفس به مجردات حاصل است.

کليدواژه‌ها

علم حضوري، سهروردي، حجاب، امور مادي.