شماره 34 (فلسفه اسلامي)- سال دوازدهم، شماه اول، بهار و تابستان 1396

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي34، بهار و تابستان 1396

بررسي وجود رابط و رابطي در انديشه ملاعلي مدرس زنوزي  / سيد ابوالقاسم حسيني كمارعليا (ص 29 )
بررسي ديدگاه هيدگر درباره چيستي فلسفه / محمدمهدي عباسي آغوي و محمد فنايي اشكوري (ص 43 )
ادراك بصري در هوش مصنوعي و فلسفه ذهن / محمد فروغي، هادي وكيلي و اعظم قاسمي (ص 67 )
رويكردهاي مربوط به نسبت ميان فلسفه و الهيات در مسيحيت  / عمار متاجي نيمور و كمال پولادي (ص 97 )