شماره 42 (كلام اسلامي)- سال شانزدهم ، شماره اول، بهار و تابستان 1400