نكاتي دربارة گزاره‌هاي حقيقيه / حسين عشاقي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 485 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 481 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

فهم درست حقيقت گزاره‌هاي حقيقيه، نقش تعيين كننده‌اي در حل بسياري از مشكلات نظري دارد. آيا اين گزاره به گزارة شرطي بازمي‌گردد؟ آيا افراد موضوع، بايد دست‌كم وجود فرضي داشته باشند؟ آيا افراد موضوع، بايد واقعي باشند يا فرد اعتباري هم مي‌تواند فرد آن باشد؟ آيا گزارة حقيقيه مي‌تواند وجود فردش را در خارج اثبات کند؟ در اين نوشتار، به اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگر پاسخ مي‌گوييم.

كليدواژه‌ها

گزارة حقيقيه، گزارة شرطيه، افراد واقعي، افراد اعتباري، افراد ماهوي، افراد نفس‌الامري.