روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده / عسكري سليماني اميري

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 606 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 529 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده

در منطق قديم چه در استدلال‌هاي مباشر و چه در قياس‌ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفي مي‌شوند و شرايط آنها بازگو مي‌شود و استنتاج بر اساس آن سامان مي‌يابد و گاه براي تبيين برخي از اين قواعد آنها را به برخي ديگر ارجاع مي‌دهند. اما در روشي که اين مقاله پيشنهاد مي‌دهد در استدلال‌هاي مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوي معرفي مي‌شود و بقية قواعد استنتاجي مانند عکس نقيض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفي براساس اين دو قاعده استنتاج مي‌شوند. نيز با تبارشناسي حمليه و روش سورگذاري در محمول‌ها به صورت مصنوعي، لميت عکس مستوي تبيين مي‌شود و بر همين اساس، در قياس‌هاي اقتراني حملي تنها خود قياس و نقش حد اوسط در آن معرفي مي‌شود. با اين روش نتايج همة اَشکال بدون معرفي آنها استنتاج مي‌شود. در اين روش، نيازي به تحويل شکل دوم، ‌سوم و چهارم به شکل اول نيست. ويژگي اين روش، آساني و يک‌نواختي اعمال قياس است و به شرايط متفاوت نيازي نيست.

 

کليدواژه‌ها

استدلال مباشر، عکس مستوي، نقض محمول، عکس نقيض، نقض تام، نقض موضوع، نقضِ عکس، قياس اقتراني حملي، اشکال اربعه، حد وسط و سور.