دين و اقبال فطري به آن در نگاه صدرالمتألهين شيرازي / ابراهيم نوئي

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 712 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 705 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

صدرالدين شيرازي بارها در مقام تعريف دين برآمده است. البته هر بار با رويکردي به دين نگريسته است که تنها با نگاهي جامع به آنها  مي‌توان مقصود وي از دين را باز شناخت. او در زمينه اقبال انسان‌ها به دين ، بر انطباق دين با فطرت کمال‌طلب و خواهان سعادت مطلق انسان توجه مي‌کند و افزون بر تصريح به فطري بودن آموزه‌هاي مختلف ديني، به ارائه تنبيه در اين راستا نيز روي آورده است. در نوشتار پيش‌رو بعد از تبيين و تحليل هويت دين در نگاه اين فيلسوف مسلمان، به تبيين نگاه وي در باب گرايش فطري انسان‌ها به دين پرداخته خواهد شد.

کليدواژه‌ها

دين، ايمان، اسلام، فطرت، صدرالمتألهين شيرازي.