قطع و يقين از منظر علم اصول و معرفت‌شناسي (برپايه ديدگاه آخوند خراساني و علامه طباطبايي)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

علي احدي*
عسکري سليماني اميري**
عليرضا صانعي***

چکيده
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع ناميده مي‏شود که گستره آن، از علم تا جهل مرکّب را دربر مي‏گيرد. در فصل‌بندي و تبيين مطالب علم اصول، به جنبه روان‏شناختي قطع بسيار پرداخته شده، ولي بُعد معرفت‏شناختي آن عمدتاً فراموش شده است. مرحوم علامه طباطبايي ازجمله کساني است که بر کتاب کفايهًْالاصول حاشيه زده است، ويژگي حاشيه مرحوم علامه اين است که بُعد معرفت‏شناختي قطع را پررنگ کرده است. آخوند خراساني قطع را اعتقاد جازمي مي‌داند که از نظر صاحب يقين مطابق با واقع باشد و حجيت آن را ذاتي برشمرده و قائل به کاشفيت براي آن است؛ اما به باور علامه طباطبايي، قطع اساساً کاشفيتي ندارد و حجيت قطع هم ذاتي نيست. ازاين‏رو، نوشتار پيش‌رو بنا دارد به قطع و يقين از منظر علم اصول و معرفت‌شناسي بر مبناي آخوند خراساني و علامه ‌طباطبايي بپردازد. اين پژوهش از سنخ پژوهش‌هاي نظري و توسعه‌اي است و اطلاعات و مواد اوليه تحليل به روش کتابخانه‌اي گردآوري شده و با روش استدلال و نه فنون آماري، مورد تجزيه و تحليل عقلاني قرار گرفته است.

کليدواژه‌ها: معرفت‌شناسي، قطع، يقين، آخوند خراساني، علامه طباطبايي، ذاتي‌بودن حجيت.


*. کارشناسي ارشد فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) (نويسنده مسئول)     aliahadi13671988@gmail.com
**. استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    solymaniaskari@mihanmail.ir
***. دکتري حکمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    alirezasanei52@yahoo.com
    تاريخ دريافت: 26/10/1400، تاريخ پذيرش: 15/01/1401