شماره 3 (کلام اسلامي) ـ سال اول، شماره سوم، پاييز 1385