شماره 24 (عرفان اسلامي) ـ سال هفتم، شماره سوم، پاييز 1391