شماره 6 (فلسفه اسلامي) ـ سال دوم، شماره دوم، تابستان 1386